bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazw─Ö Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa" (zwane dalej Stowarzyszeniem).

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, póz. 104) i posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.
2. Stowarzyszenie powo┼éuje si─Ö na czas nieokre┼Ťlony.

§ 3

Terenem dzia┼éania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, za┼Ť siedzib─ů Kwidzyn.

§ 4

Stowarzyszenie mo┼╝e u┼╝ywa─ç piecz─Öci i oznak zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Uznaj─ůc prawo ka┼╝dej osoby do ┼╝ycia w czystym ┼Ťrodowisku oraz w swoich dzia┼éaniach, kieruj─ůc si─Ö zasad─ů zrównowa┼╝onego rozwoju, Stowarzyszenie wyznacza sobie misj─Ö wp┼éywania na popraw─Ö stanu ┼Ťrodowiska naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia cz┼éowieka d─ů┼╝─ůc do dominacji dzia┼éa┼ä prewencyjnych nad innymi koniecznymi formami ochrony i ratowania ┼Ťrodowiska. Stowarzyszenie prowadzi swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz ogó┼éu spo┼éeczno┼Ťci ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem grup maj─ůcych szczególnie trudn─ů sytuacj─Ö ┼╝yciow─ů i materialn─ů (osoby bezrobotne, osoby mieszkaj─ůce na terenach by┼éych gospodarstw PGR, osoby niepe┼énosprawne i wykluczone spo┼éecznie).
Stowarzyszenie okre┼Ťla sobie nast─Öpuj─ůce cele:
1. Integrowanie lokalnych spo┼éeczno┼Ťci w dzia┼éaniach na rzecz ochrony ┼Ťrodowiska.
2. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsi─Öwzi─Ö─ç ekologicznych.
3. Podnoszenie ┼Ťwiadomo┼Ťci ekologicznej ludno┼Ťci.
4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej.
5. Promocja zdrowego stylu ┼╝ycia i postaw przyjaznych ┼Ťrodowisku.
6. Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych.
7. Rozbudzanie to┼╝samo┼Ťci regionalnej.
8. Zwalczanie bezrobocia.
9. Rozwój lokalnej aktywno┼Ťci spo┼éecznej.
10. Dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz integracji spo┼éecznej osób niepe┼énosprawnych.
11. Promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy wolontarystycznej.
12. Wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównowa┼╝onego rozwoju.
13. Promocja i wspieranie edukacji.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Budow─Ö lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw.
2. Edukacj─Ö, w tym organizacj─Ö konferencji, seminariów, spotka┼ä, szkole┼ä, wystaw.
3. Usługi szkoleniowo-doradcze.
4. Og┼éaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami dzia┼éalno┼Ťci.
5. Organizowanie i prowadzenie kolonii, obozów, biwaków i innych imprez turystycznych posiadaj─ůcych program edukacyjno-ekologiczny.
6. Koordynowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsi─Öwzi─Ö─ç ekologicznych i innych zgodnych z celami dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
7. Wspó┼éudzia┼é w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsi─Öwzi─Öciach ekologicznych i innych zgodnych z celami dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
8. Wspó┼éprac─Ö z instytucjami samorz─ůdowymi i pa┼ästwowymi, organizacjami pozarz─ůdowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie obj─Ötym celami Stowarzyszenia.
9. Promowanie technik i nowych rozwi─ůza┼ä proekologicznych.
10. Publikowanie w┼éasnych materia┼éów.
11. Wspó┼éprac─Ö z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
12. Inicjowanie, wspieranie i w┼é─ůczanie si─Ö w programy zajmuj─ůce si─Ö problematyk─ů zatrudnienia i zwalczania bezrobocia.
13. Rozwijanie wspó┼épracy z organizacjami spo┼éecznymi, zw┼éaszcza ekologicznymi z krajów Unii Europejskiej oraz Pa┼ästw maj─ůcych przyst─ůpi─ç do Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Cz┼éonkowie dziel─ů si─Ö na:
a. zwyczajnych
b. wspieraj─ůcych
c. honorowych

§ 8

Cz┼éonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo┼╝e by─ç ka┼╝da osoba fizyczna, posiadaj─ůca zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, która z┼éo┼╝y wype┼énion─ů deklaracj─Ö cz┼éonkowsk─ů i zostanie przyj─Öta przez zarz─ůd.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczy─ç z g┼éosem stanowi─ůcym w walnym zgromadzeniu.
3. Zg┼éasza─ç wnioski i postulaty dotycz─ůce dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
4. Korzysta─ç z urz─ůdze┼ä i imprez Stowarzyszenia wg zasad okre┼Ťlonych przez Zarz─ůd.

§ 10

Do obowi─ůzków cz┼éonka zwyczajnego nale┼╝y:
1. Przestrzeganie postanowie┼ä statutu, regulaminów i uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.


§ 11

Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenie mo┼╝e zosta─ç osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczn─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansow─ů lub rzeczow─ů i zostanie przyj─Öta przez zarz─ůd na podstawie pisemnej deklaracji.
Cz┼éonek wspieraj─ůcy posiada prawa okre┼Ťlone w §9 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu z g┼éosem doradczym. Cz┼éonek wspieraj─ůcy - osoba prawna dzia┼éa w stowarzyszeniu za po┼Ťrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12

Cz┼éonkiem honorowym Stowarzyszenia mo┼╝e zosta─ç osoba fizyczna, szczególnie zas┼éu┼╝ona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Cz┼éonkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek zarz─ůdu. Cz┼éonek honorowy posiada wszystkie prawa cz┼éonka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z obowi─ůzku p┼éacenia sk┼éadek cz┼éonkowskich.

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wyst─ůpienia z┼éo┼╝onego Zarz─ůdowi.
2. Skre┼Ťlenia przez Zarz─ůd z powodu niep┼éacenia sk┼éadek cz┼éonkowskich przez okres 12 m-cy.
3. Wykluczenie uchwa┼é─ů Zarz─ůdu z powodu nieprzestrzegania postanowie┼ä, statutu, regulaminów i uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia lub dzia┼éania na szkod─Ö Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowo┼Ťci prawnej przez cz┼éonka wspieraj─ůcego - osob─Ö prawn─ů.
5. Od uchwa┼éy w przedmiocie skre┼Ťlenia lub wykluczenia przys┼éuguje odwo┼éanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwa┼éa jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

W┼éadzami Stowarzyszenia s─ů:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarz─ůd
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja w┼éadz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa si─Ö w g┼éosowaniu tajnym lub jawnym w zale┼╝no┼Ťci od uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Je┼Ťli statut nie stanowi inaczej, uchwa┼éy w┼éadz zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów przy obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy cz┼éonków uprawnionych do g┼éosowania. W przypadku ust─ůpienia w czasie trwania kadencji cz┼éonków Zarz─ůdu lub Komisji Rewizyjnej, nowowybrani cz┼éonkowie pe┼éni─ů swoj─ů funkcj─Ö do ko┼äca kadencji dotychczasowego zarz─ůdu.

§ 15

Najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

§ 16

Walne Zgromadzenie zwo┼éuje Zarz─ůd zawiadamiaj─ůc cz┼éonków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porz─ůdku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów przy obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy cz┼éonków uprawnionych do g┼éosowania w pierwszym terminie, bez wzgl─Ödu na liczb─Ö obecnych w drugim terminie.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale┼╝y:
1. Uchwalenie g┼éównych kierunków dzia┼éalno┼Ťci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwa┼éy w przedmiocie absolutorium dla ust─Öpuj─ůcego zarz─ůdu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Prezesa i cz┼éonków Zarz─ůdu oraz cz┼éonków Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalenie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich.
5. Nadanie godno┼Ťci cz┼éonka honorowego.
6. Podejmowanie uchwa┼é w sprawach zmian statutu lub rozwi─ůzania si─Ö Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwo┼éa┼ä od uchwa┼é Zarz─ůdu.
8. Uchwalenie regulaminów wewn─Ötrznych.
9. Uchwalanie rocznych planów dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
10. Kwitowanie rocznej dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
11. Odwo┼éywanie Zarz─ůdu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, co najmniej 2/3 ilo┼Ťci─ů g┼éosów.
12. Rozpatrywanie spraw nienale┼╝─ůcych do kompetencji innych w┼éadz Stowarzyszenia.

§ 17

Walne Zgromadzenie zwo┼éuje Zarz─ůd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na ┼╝─ůdanie Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej 2 cz┼éonków zwyczajnych Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie jest zwo┼éywane co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze, co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, oraz w dowolnym momencie w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb.
Walne Zgromadzenie winno by─ç zwo┼éane w terminie miesi─ůca od daty zg┼éoszenia wniosku lub ┼╝─ůdania i obradowa─ç nad sprawami, dla których zosta┼éo zwo┼éane.

§ 18

Zarz─ůd jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia w okresie pomi─Ödzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarz─ůd sk┼éada si─Ö z Prezesa i dwóch cz┼éonków, spo┼Ťród których wybiera on sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarz─ůdu zwo┼éywane s─ů przez prezesa w miar─Ö potrzeby, nie rzadziej jednak ni┼╝ raz na kwarta┼é.


§ 19

Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝y:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn─ůtrz i dzia┼éania w jego imieniu.
2. Zarz─ůdzanie maj─ůtkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnie┼ä przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Sporz─ůdzanie sprawozda┼ä rzeczowo-finansowych z dzia┼éalno┼Ťci.
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
6. Opracowywanie rocznych planów dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie, skre┼Ťlanie i wykluczanie cz┼éonków.
8. Rozpatrywanie sporów pomi─Ödzy cz┼éonkami powsta┼éych na tle dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.

Cz┼éonkowie Zarz─ůdu nie pobieraj─ů wynagrodzenia za dzia┼éalno┼Ť─ç statutow─ů. Cz┼éonkom Zarz─ůdu mo┼╝e przys┼éugiwa─ç wynagrodzenie zgodne z realizowanym projektem.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna, stanowi kolegialny organ kontroli i nadzoru Stowarzyszenia. Komisja rewizyjna sk┼éada si─Ö od 2 do 4 cz┼éonków, spo┼Ťród których wybiera przewodnicz─ůcego.
2. Komisja rewizyjna jest niezale┼╝na od zarz─ůdu, a cz┼éonkowie komisji rewizyjnej nie mog─ů:
a) by─ç cz┼éonkami organu zarz─ůdzaj─ůcego ani pozostawa─ç z nim w stosunku pokrewie┼ästwa, powinowactwa lub podleg┼éo┼Ťci z tytu┼éu zatrudnienia;
b) by─ç skazani prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo z winy umy┼Ťlnej;
3. Cz┼éonkowie komisji rewizyjnej otrzymuj─ů z tytu┼éu pe┼énienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko┼Ťci nie wy┼╝szej ni┼╝ okre┼Ťlone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniach osób kieruj─ůcych niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. nr 26, poz. 306, z 2001r. nr 85, poz. 924 i nr 154, poz. 1799, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535)

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku ca┼éokszta┼étu dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia;
2. Wyst─Öpowanie do Zarz─ůdu z wnioskami wynikaj─ůcymi z ustale┼ä i ┼╝─ůdanie wyja┼Ťnie┼ä;
3. Wnioskowanie o zwołanie walnego zgromadzenia;


4. Sk┼éadanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozda┼ä ze swojej dzia┼éalno┼Ťci oraz wyst─Öpowanie
z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ust─Öpuj─ůcego Zarz─ůdu;
Cz┼éonkowie Komisji Rewizyjnej mog─ů bra─ç udzia┼é w posiedzeniach Zarz─ůdu z g┼éosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
DZIA┼üALNO┼Ü─ć GOSPODARCZA

§ 21

Stowarzyszenie mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů na ogólnych zasadach, okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach i w rozmiarach s┼éu┼╝─ůcych realizacji celów statutowych.

§ 22

Stowarzyszenie prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w zakresie:
1. Dzia┼éalno┼Ťci edukacyjnej
2. Dzia┼éalno┼Ťci wydawniczej
3. Bada┼ä naukowych i prac rozwojowych w tym bada┼ä przyrodniczych, analiz i raportów

4. Konsultacji i doradztwa
5. Usług reklamowych i fotograficznych
6. Zakwaterowania i usług gastronomicznych
7. Wynajmu pomieszczeń
8. Organizacji imprez integracyjnych
9. Usług turystycznych, w tym organizacja imprez turystycznych
10. Wynajmu i dzier┼╝awy sprz─Ötu rekreacyjnego i sportowego
11. Kultury, rozrywki i rekreacji
12. Rękodzieła

§ 23

Stowarzyszenie mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů bezpo┼Ťrednio lub poprzez, wyodr─Öbnione organizacyjnie zak┼éady

§ 24

Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů prowadzon─ů bezpo┼Ťrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje Zarz─ůd. Wydzielonymi zak┼éadami kieruj─ů ich dyrektorzy zatrudniani przez Zarz─ůd.

§ 25


Ca┼éy dochód uzyskiwany z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, Stowarzyszenie przeznacza na realizacj─Ö celów statutowych.

§ 26

O podj─Öciu lub zako┼äczeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VI
MAJ─äTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA

§ 27

Maj─ůtek Stowarzyszenia mog─ů stanowi─ç nieruchomo┼Ťci, ruchomo┼Ťci i fundusze.
Na fundusze sk┼éadaj─ů si─Ö:


a. Wpływy ze składek członkowskich;
b. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy;
c. Wp┼éywy z dzia┼éalno┼Ťci statutowej, wp┼éywy ze zbiórek publicznych;
d. Dochody z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

§28

Ca┼éy dochód uzyskiwany z dzia┼éalno┼Ťci statutowej, Stowarzyszenie przeznacza na realizacj─Ö celów statutowych.

§ 29

O┼Ťwiadczenia woli w sprawach maj─ůtkowych Stowarzyszenia sk┼éadaj─ů:
a. jedna osoby - Prezes Stowarzyszenia.
b. b─ůd┼║ dwóch Cz┼éonków Zarz─ůdu bez Prezesa.
Do wa┼╝no┼Ťci innych o┼Ťwiadcze┼ä i dokumentów wymagany jest jeden podpis: Prezesa lub cz┼éonka Zarz─ůdu upowa┼╝nionego przez Zarz─ůd.

§ 30

Stowarzyszenie nie mo┼╝e:
1. Udziela─ç po┼╝yczek oraz zabezpieczania zobowi─ůza┼ä maj─ůtkiem organizacji w stosunku do jej cz┼éonków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim albo w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Przekazywa─ç maj─ůtku na rzecz cz┼éonków, cz┼éonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do osób trzecich, w szczególno┼Ťci, je┼╝eli przekazanie to nast─Öpuje bezp┼éatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywa─ç maj─ůtku na rzecz cz┼éonków, cz┼éonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do osób trzecich, chyba, ┼╝e to wykorzystanie bezpo┼Ťrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Dokonywa─ç zakupów towarów lub us┼éug na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestnicz─ů cz┼éonkowie organizacji, cz┼éonkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat powyżej 10 000,00 Euro.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWI─äZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31

Uchwa┼é─Ö w sprawie zmiany statutu lub rozwi─ůzania si─Ö Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éosów przy obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy cz┼éonków uprawnionych do g┼éosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzgl─Ödu na liczb─Ö obecnych.
W przypadku rozwi─ůzania si─Ö Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu maj─ůtku Stowarzyszenia i powo┼éa Komisj─Ö Likwidacyjn─ů, która przeprowadzi likwidacj─Ö.Opublikował: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Publikacja dnia: 18.12.2013
Podpisał: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Dokument z dnia: 18.12.2013
Dokument ogl─ůdany razy: 1 278